OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU V ELEKTRONICKOM OBCHODE GSM-SHOP


1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PPSHOP, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 05 Bratislava, IČO: 35978627, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro, Vložka č. 39369/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
PPSHOP, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 15, IČO: 35978627, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 39369/B
DIČ: 2022127481
IČ DPH: SK2022127481


Prevádzka: Stará Vajnorská 37, 831 05 Bratislava
Telefón: +421 911 972 973
Email: gsm@gsm-shop.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu
zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok,
budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na
vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na
základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej
zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich
dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym
predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky
akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej
stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na
kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej
republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného
formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu
a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané
oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie
doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky
ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však
akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka
kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje
informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene
tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde
má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do
dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,
IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe
kupujúcemu.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku
komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať
sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo
ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa
vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto
náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať
tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,
sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru
predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.
5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po
tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších
zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po
predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,
akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu
neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o
podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy
vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva
pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického
obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je
rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná
po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov
podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie
tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný
tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.
Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na
odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar
kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné
plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od
kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už
uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní
odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na
ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote
neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť,
predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia
odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej
stránke elektronického obchodu.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil
svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej
dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie
tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch,
prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej
hodnoty.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným
doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním
tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim
alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným
spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný
prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní
tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu
akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru
kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie
kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej
ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom
rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy
neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na
uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie
tovaru na Miesto.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti
zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný
umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí
zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže
následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou
a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru
u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,
všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto
obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným
prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii
objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia
ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky
kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej
ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí
kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže využiť aj možnosť spotrebiteľského splátkového úveru – viac informácií získate TU. 

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa
považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto
a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený
odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby
nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba
splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť
tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom
a kupujúci tovar neprevezme.

8. Pridelenie dílerských cien

Dílerské ceny schvaľujeme iba pravidelným odberateľom - firmám, ktorých oblasťou podnikania je servis mobilných telefónov alebo predaj príslušenstva. Podmienkou schválenia cien je registrácia a prvý nákup nad 50,- eur bez dph. Po splnení podmienok budú pri ďalšej objednávke nastavené dílerské ceny. Dílerske ceny vidíte vždy po prihlásení sa do eshopu. PPSHOP, s.r.o. (prevádzkovateľ gsm-shop.sk) si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť nastavenie dílerských cien. Pri nákupe v dílerskej sekcii sa na vás nevzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka, ale spolupráca sa riadi Obchodným zákonníkom. K zrušeniu cenovej úrovne - dílerské ceny, môže prísť, ak odber klesne pod sumu 50 eur bez dph mesačne.

Scroll