Ochrana osobných údajov

9. Osobné údaje a ich ochrana 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – PPSHOP, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika
2. Zoznam osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt)
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, riešenie reklamácií, prepravná služba. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
4. Príjemcovia (účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť SPS, GLS, programátor internetového obchodu)
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov – (v súlade s legislatívou o archivovaní písomnosti, daňových dokladov - 10 rokov. V prípade elektronického archívu objednávok uchovávame osobné údaje 12 mesiacov.)
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť
      predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo
      telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť
      predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (IČ DPH) 
      číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju
       registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o
      ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
      len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať
      osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov
      kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie
      osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako
      jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle
      ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú
      uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií
      o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich 
      informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
      ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade
      s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na
      účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné
      účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa
      osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené
      a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok 
      na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu
      spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním
      osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca
      od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky
        potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
        a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
        b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar 
            tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
        c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
        d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska 
            vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné
            meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou
            osobou, 
        e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať 
        spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
        nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani
        podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
        predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 
        a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
        b) účel spracúvania osobných údajov,
        c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom 
           systéme a o jeho stave v rozsahu:
        i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, 
        ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov 
           nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
        d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na 
           spracúvanie,
        e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
        f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných 
          údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
        i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci 
           získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej
          aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo 
          vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je
         Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý
         jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
        ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, 
        iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 
        iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, 
         v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
        g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
        h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania 
            úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
        i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ 
           alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: 
        a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
            priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 
        b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
            poštovom styku, alebo 
        c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu 
        osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených
        dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených
        záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
        poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená,
        predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu
        blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
        predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre
        neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
        automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o
        preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
        predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
        rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci
        informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto
        právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
        oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
        zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak
        predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
        kupujúceho. 

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
        žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom
        kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie
        Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
        jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a
        reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho
        informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi
        dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov. 

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ
        pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú
        poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

        Slovak Parcel Service s.r.o., Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993
        IČ DPH: SK2020351993, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

        GLS General Logistics Systems Slovakia, s. r. o., Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika, IČO: 36624942

9.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č.
        122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 1........./2013-Xx/Yy. 

Scroll